ALGEMENE VOORWAARDEN

voor bedrijven

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, (project)opdrachten, leveranties, overeenkomsten, projecten, uitvoeringen en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de diensten, leveringen en andere ondernemingsactiviteiten van ShirlZ Corporate Fashion, hierna genoemd ShirlZ. ShirlZ staat geregistreerd onder nummer 24344428 bij de Kamer van Koophandel.
1.2 De indeling en titels in de Algemene Leveringsvoorwaarden zijn om de leesbaarheid te vergemakkelijken en hebben geen betekenis voor de opzet of interpretatie van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

2. Definities
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 Dagen: Kalenderdag tenzij nadrukkelijk anders vermeldt.
2.2 Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemers/Wederpartij aanbiedt. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt onder ondernemer verstaan: ShirlZ. De ondernemer is tevens de Opdrachtnemer voor levering van diensten en/ of goederen.
2.3 Overeenkomst: Onder Overeenkomst wordt mede verstaan een koopovereenkomst, overeenkomst op afstand en andere soorten overeenkomsten.
2.4 Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst waarbij in het kader van een door ShirlZ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten (en/of diensten), tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
2.5 Schriftelijk: Alle schriftelijke correspondentie waaronder tevens een e-mail wordt verstaan.
2.6 Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat afnemer/Wederpartij en ShirlZ althans de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
2.7 Wederpartij: Een natuurlijke- of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit ofwel een afnemer van een product/dienst/service door ShirlZ geboden c.q. Wederpartij van ShirlZ.

Artikel 3 Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming:  ShirlZ Corporate Fashion
Naam ondernemer:    Shirley Leinenga

Vestigings- & bezoekadres:
Noordeinde 95
3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht
Nederland

Telefoonnummer: +31(0)6- 53997138
E-mailadres: contact@shirlz.nl

Bereikbaarheid:
Telefonisch op maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 16:00 uur
Of op afspraak

KvK-nummer: 24344428
Btw-identificatienummer: NL 001872253B54

3. Toepasselijkheid Algemene Leveringsvoorwaarden
3.1 De Algemene Leveringsvoorwaarden van ShirlZ vormen een onverbrekelijk geheel met de Overeenkomst tussen Wederpartij en ShirlZ. In geval van afwijkingen tussen de Overeenkomst en de Algemene Leveringsvoorwaarden van ShirlZ, dan prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.
3.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige Overeenkomsten.
3.3 De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.4 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Leveringsvoorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ShirlZ, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Leveringsvoorwaarden van de ShirlZ in te zien zijn en/ of dat zij op verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.5 Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Leveringsvoorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
Algemene Leveringsvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.6 In ieder geval zijn deze voorwaarden te vinden op: http://shirlzcorporate.com/algemene-voorwaarden

3.7 Aanvaarding van de offerte/aanbieding geschiedt door een schriftelijke of equivalente bevestiging van de Wederpartij. Dit kan blijken uit a. het feit dat de Wederpartij zijnerzijds uitvoering geeft aan de Overeenkomst, of dit blijkt uit b. een bevestiging van de zijde van de ShirlZ welke bevestiging niet door de Wederpartij binnen een termijn van 2 werkdagen is weersproken.
3.8 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Overeenkomst worden aangebracht door de Wederpartij, dan komt de Overeenkomst pas tot stand indien de ShirlZ aan de Wederpartij schriftelijk bericht met deze afwijkingen van de Overeenkomst in te stemmen, dan wel indien ShirlZ na ontvangst van de Opdracht de werkzaamheden feitelijk uitvoert.
3.9 Voor zover Wederpartij en ShirlZ voor de totstandkoming van de Opdracht mondeling afspraken hebben gemaakt, dan komen deze bij aangaan van de schriftelijke Overeenkomst te vervallen.
3.10 Van deze Algemene Leveringsvoorwaarden kan slechts schriftelijk, na overleg met ShirlZ
worden afgeweken en gelden uitsluitend voor betreffende Overeenkomst. De overige bepalingen blijven onverkort van toepassing.
3.11 In geval één of meer van de bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoeling van de te vervangen bepaling.

4. Algemene Leveringsvoorwaarden leveranciers
4.1 ShirlZ informeert, indien dit redelijkerwijs mogelijk is en van haar gevergd kan worden, de Wederpartij over de Algemene Leveringsvoorwaarden die de bij haar aangesloten leveranciers hanteren voor zover zij hiervan op de hoogte is. Deze voorwaarden maken geen deel uit van de Overeenkomst of de Algemene Leveringsvoorwaarden zoals die zijn overeengekomen tussen ShirlZ en de Wederpartij.
4.2 ShirlZ is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de door leveranciers gehanteerde Algemene Leveringsvoorwaarden en/of de door hen geleverde producten of diensten.

5. Privacy
Alle persoonlijke gegevens die wij van Wederpartij ontvangen worden beschermd door de Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) en deze zullen nooit door ShirlZ aan derden verstrekt worden. Voor de details wordt verwezen naar het Privacy Statement van ShirlZ. Deze privacyverklaring is te vinden op: http://shirlzcorporate.com/privacyverklaring
Het Privacy Statement van ShirlZ vormt een onverbrekelijk geheel met deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

6. De offerte
6.1 Elke offerte van ShirlZ is vrijblijvend. Een offerte kan door ShirlZ steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevat. ShirlZ kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de offerte dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6.2 Een offerte kan door ShirlZ tevens binnen veertien (14) dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen.
6.3 ShirlZ is gerechtigd een Opdracht te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een Opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt ShirlZ dit binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de Opdracht aan de Wederpartij mee.
6.4 Indien de Wederpartij na aanvraag van een offerte geen Overeenkomst wenst te sluiten, is ShirlZ gerechtigd om de Wederpartij te belasten voor kosten verbonden aan het uitbrengen van de offerte, zoals bijvoorbeeld kosten van ontwerp, monster en totstandkoming offerte.
6.5 ShirlZ streeft erna om de Opdracht van Wederpartij, op volgorde van binnenkomst, binnen drie (3) werkdagen te beantwoorden.
6.6 Indien een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld.
6.7 De offerte bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de offerte door de Wederpartij mogelijk te maken. Als ShirlZ gebruik maakt van afbeeldingen/schetsen/ontwerpen zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Duidelijke vergissingen of kennelijke (typ)fouten in de offerte binden ShirlZ niet en kunnen te alle tijden door ShirlZ verbeterd/aangepast worden.
6.8 Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen tot en met een halve centimeter en afwijkingen van 10% of lager van gewicht en kleur kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. Afwijkingen anders dan hierboven aangegeven zullen door ShirlZ naar be-
horen worden opgelost.
6.9 Indien een ontwerp, schets en/of monster door de Wederpartij is goedgekeurd, draagt de Wederpartij vanaf het moment van goedkeuring de verantwoordelijkheid voor het ontwerp, schets en monster.
6.10 Elke offerte bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de offerte zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs exclusief belastingen; b. de eventuele kosten van aflevering; c. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; d. facultatief: het al dan niet van toepassing zijn van een eventueel herroepingsrecht; e. facultatief: de wijze van bemonstering, controle, keuring en/of afname van goederen f. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst; g. de termijn voor aanvaarding van de Opdracht; h. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten.

7. De totstandkoming van de Overeenkomst
7.1 De Wederpartij dient binnen veertien(14) dagen te reageren op een offerte opgesteld door ShirlZ. Indien ShirlZ niet tijdig een reactie ontvangt dan vervalt de offerte automatisch.
7.2 Een Overeenkomst komt eerst tot stand door (schriftelijke) bevestiging van de offerte/ opdracht door ShirlZ, maar altijd pas na een aanbetaling van 50% van de totale Opdrachtwaarde. Wijzigingen en annuleringen van geplaatste Opdrachten door de Wederpartij zijn pas van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van ShirlZ.
7.3 Bij het plaatsen van een Opdracht of het ingaan op een offerte accepteert de Wederpartij de Algemene Leveringsvoorwaarden in de hoedanigheid van een zakelijke partij. Tevens wordt de Wederpartij geacht te hebben ingestemd met de Algemene Leveringsvoorwaarden van ShirlZ als zij akkoord gaat met het toegezonden monster.
7.4 Mondelinge toezeggingen binden ShirlZ pas nadat deze uitdrukkelijk door ShirlZ schriftelijk zijn bevestigd.
7.5 ShirlZ is pas gebonden aan de Overeenkomst, nadat zij een Opdracht uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, of doordat zij (met de voorbereiding van) aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van een Opdracht maar ten alle tijden pas nadat de Wederpartij een aanbetaling van tenminste 50% van de totale Opdrachtwaarde heeft voldaan.
7.6 De Wederpartij wordt geacht, bij het accepteren van een offerte van ShirlZ en/of het verstrekken van een opdracht aan ShirlZ, te hebben geïnformeerd naar de tarieven, prijzen en overige kosten van ShirlZ en daarmee te hebben ingestemd.
7.7 Indien via de website van ShirlZ een bestelling is geplaatst, kan de Wederpartij de door haar verstrekte gegevens ook online controleren en indien gewenst verbeteren/ aanvullen. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de bestelling. Verbeteringen en/of aanvullingen kunnen leiden tot aanpassing van prijs en/ of levertijd. ShirlZ bericht de Wederpartij, indien sprake is van aanpassing van prijs en/ of levertijd.

8. Prijzen
8.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, andere door de overheid opgelegde heffingen, eventuele kosten van derden die door ShirlZ ten behoeve van de Wederpartij uit te voeren werkzaamheden zijn ingeschakeld, verzend- en verpakkingskosten.

8.2 ShirlZ is gerechtigd eenzijdig de overeengekomen prijs te verhogen wanneer de kosten van een of meer prijsbepalende factoren stijgen na de datum van het sluiten van de Overeenkomst. Prijsbepalende factoren zijn onder meer inkoopprijzen, kosten van vervoer, materiaalprijzen, productieprijzen waaronder loonstijgingen, invoerrechten, belastingen, overheidsheffingen etc., waar ook ter wereld.
8.3 Een dergelijke prijsverhoging dient binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen, na ontvangst melding van de Wederpartij medegedeeld te worden. De Wederpartij heeft dan het recht om binnen drie (3) dagen na melding van de prijsverhoging in overleg met ShirlZ tot een (andere) oplossing te komen.
8.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de Opdracht en de aanvaarding daarvan, is de Wederpartij eerst gehouden in overleg met ShirlZ tot een (andere) oplossing te komen. Komen beide partijen er in overleg niet uit dan is de Wederpartij gerechtigd de Opdracht te annuleren, dit echter wel binnen een termijn van drie (3) dagen na de mededeling van de prijsverhoging door ShirlZ. Bij annulering door de Wederpartij zijn alle door ShirlZ reeds ge-
maakte kosten voor rekening van de Wederpartij.
8.5 Tenzij anders vermeld, zijn alle opgegeven prijzen gesteld in Euro’s. Negatieve valuta
fluctuaties worden bij levering aan de Wederpartij doorberekend.
8.6 ShirlZ kan de Opdracht (laten) ontbinden onder omstandigheden die uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of wanneer niet langer kan worden vereist of verwacht dat de Overeenkomst ongewijzigd wordt uitgevoerd.
8.7 Bij voortijdige beëindiging door de Wederpartij of door het gestelde artikel 9.6 heeft ShirlZ vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie.
8.8 ShirlZ houdt steeds het recht om compensatie te vorderen.
8.9 ShirlZ is gerechtigd extra toeslag te berekenen. Deze toeslagen zijn van toepassing op 1.Maat force, dit houdt in afwijkende maten die niet in voorraad aanwezig/leverbaar zijn (dames vanaf maat 48, heren vanaf maat 60). 15% bij geheel op maat bestellen en 200% bij maat niet leverbaar. 2. Vermaakkosten voor elke vorm van verstel. 3. Bij specifieke uitzonderingen worden de gemaakte kosten doorbelast.
8.9 Als ShirlZ nakoming van de verplichtingen uitstelt, houdt zij aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
8.10 Indien de Opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ShirlZ op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
8.11 Dit artikel laat ontbinding op grond van de wet onverlet.

9. Betalingen & Verzuim
9.1 ShirlZ is ten alle tijden bevoegd van de Wederpartij zekerheid te verlangen (via een bank-
garantie of via een andere in overleg overeengekomen manier) voor de juiste en tijdige nakoming van haar betalingsverplichtingen.
9.2 Bij het aangaan van de Overeenkomst is de Wederpartij verplicht om tenminste 50% van het totale bedrag van de Opdracht direct te voldoen. Hiervan zendt ShirlZ de Wederpartij een bevestigingsmail toe.
9.3 Betaling kan geschieden per bankoverschrijving of via Ideal. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering aan de bankrekening van ShirlZ. Betaling kan plaatsvinden naar IBAN: NL 64 INGB00095.11.755 t.a.v. ShirlZ Corporate Fashion o.v.v. van het factuurnummer. Voor buitenlandse betalingen IBAN: NL 64 INGB0009511755, Bic: INGBNL2A t.a.v. ShirlZ Corporate Fashion o.v.v. van het factuurnummer. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ShirlZ te melden.
9.4 Het doen van elektronische betalingen van Wederpartij aan ShirlZ waaronder begrepen het overmaken van een verschuldigde bedrag of een betaling middels Ideal, geschiedt voor risico van de Wederpartij. ShirlZ is niet aansprakelijk voor schade van de Wederpartij als gevolg van een elektro-
nische betaling.
9.5 ShirlZ behoudt het recht pas aan te vangen met de uitvoering van de Opdracht wanneer tenminste 50% van de totale Opdrachtwaarde op haar rekening is gecrediteerd.
9.6 Nog openstaand saldo dient door de Wederpartij binnen veertien(14) dagen na oplevering te worden voldaan.
9.7 Verrekening door de Wederpartij is niet toegestaan.
9.8 Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der
algehele voldoening een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als één volle maand wordt gerekend. Het voornoemde geldt voor alle
kosten die ShirlZ in rekening brengt aan de Wederpartij. Daarnaast is de ShirlZ gerechtigd bij Wederpartij administratiekosten in rekening te brengen.
9.9 Voorts is de Wederpartij vanaf het moment dat hij enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen schendt of niet nakomt, gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te ver-
goeden, welke kosten ten hoogste 15% van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van eur 500,00.
9.10 De Wederpartij is, zolang zij niet volledig aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, niet gerechtigd om de geleverde goederen te vervreemden dan wel te bezwaren.
9.11 Indien duidelijk is dat de Wederpartij niet, niet volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen jegens ShirlZ zal kunnen voldoen, dan wel wanneer de Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek tot faillietverklaring van de Wederpartij wordt aangevraagd, de Wederpartij onder curatele is gesteld, dan wel te zijner laste enig beslag ligt of er sprake is van liquidatie van zijn bedrijf, behoudt ShirlZ het eigendomsrecht en heeft ShirlZ het recht om nakoming uit hoofde van alle tussen partijen bestaande Overeenkomsten op te schorten, dan wel de Overeenkomsten met de Wederpartij, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden eventuele verplichtingen van de Wederpartij uit hoofde van alle tussen partijen bestaande Overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar.
9.12 Indien de Wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld en ondanks daartoe te zijn gemaand, kan ShirlZ de Overeenkomst van Opdracht met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden gehouden, zonder dat een ingebrekestelling of een rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat ShirlZ tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Al hetgeen door ShirlZ aan de Wederpartij wordt geleverd/nog zal worden geleverd blijft eigendom van ShirlZ, zolang zij nog enig bedrag te vorderen heeft uit enige Overeenkomst.
Hieronder vallen in ieder geval de aan ShirlZ op grond van enige Overeenkomst verschuldigde prijzen en eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de Wederpartij. De Wederpartij is, zolang zij niet volledig aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, niet gerechtigd om de geleverde goederen te vervreemden dan wel te bezwaren.
10.2 De Wederpartij is gerechtigd de geleverde zaken uitsluitend binnen de normale bedrijfs-uitoefening conform bestemming te gebruiken of te verkopen. Wederpartij is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven. Evenmin is de Wederpartij gerechtigd enige verandering aan het product aan te brengen. Mocht de Wederpartij toch onder eigendomsvoorbehoud zijnde zaken of van zaken waarop een mede-eigendomsrecht van ShirlZ is ontstaan vervreemden, is de Wederpartij gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud als in deze voorwaarden te maken. Laat de Wederpartij na dit te doen dan verkrijgt ShirlZ op het moment van doorlevering stil pandrecht op de vordering(en) van de Wederpartij op diens afnemer met het recht die afnemer daarvan in kennis te stellen en betaling te vorderen en te ontvangen.
10.3 In geval van (dreiging van) beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de Wederpartij ShirlZ daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van ShirlZ te worden gewezen door de Wederpartij. Iedere verhuizing van goederen waarop ShirlZ eigendomsvoorbehoud rust dient aan ShirlZ onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de Wederpartij welke in strijd zijn met de Overeenkomst heeft ShirlZ het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de Wederpartij verplicht tot afgifte.
10.4 Indien duidelijk is dat de Wederpartij niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens ShirlZ heeft voldaan, en zal kunnen voldoen, is ShirlZ onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de nog in eigendom toebehorende zaken voor den. De Wederpartij is verplicht daaraan onmiddellijk haar medewerking, in welke vorm dan ook, te verlenen. Dit voorgaande laat het recht op nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding van ShirlZ onverlet.
10.5 Indien daar naar het oordeel van ShirlZ redenen voor zijn, heeft ShirlZ het recht, alvorens tot levering over te gaan, betaling te verlangen of waarborgen te eisen voor de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij. Tot die tijd is ShirlZ gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om daarnaast nakoming en/of schadevergoeding te vorderen van Wederpartij.

11. Levering
11.1 De door ShirlZ opgegeven levertijden zijn bij benadering. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. De levertijd gaat eerst pas in na ontvangst van alle door Wederpartij te verstrekken informatie, eventuele materialen en een vooruitbetaling van 50% en bevestiging van bijschrijving door ShirlZ.
11.2 Verzendkosten zijn ten alle tijden voor rekening van de Wederpartij.
11.3 Bij niet tijdige levering zal ShirlZ de Wederpartij hier tijdig van op de hoogte stellen onder vermelding van een nieuwe verwachte levertijd. Bij gebreke hiervan kan de Wederpartij schriftelijk een redelijke nieuwe levertijd stellen. Indien een uitdrukkelijk maximaal overeengekomen levertijd niet haalbaar is heeft de Wederpartij het recht op ontbinding van de Overeenkomst, mits er geen sprake is van een overmachtsituatie die de Overeenkomst slechts opschort. In overleg kan de Wederpartij ook kiezen voor een nieuw te bepalen levertijd. Bij ontbinding is ShirlZ gerechtigd tot het factureren van alle door haar gemaakte kosten ten behoeve van de Overeenkomst.
11.4 Levering vindt voor rekening en risico van de Wederpartij.
11.5 De Wederpartij is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade aan ShirlZ binnen vierentwintig (24) uur na de goederenafgifte schriftelijk door de Wederpartij te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven in ongewijzigde toestand bij de Wederpartij, totdat zij door ShirlZ beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door ShirlZ geaccepteerd.
11.6 De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, nadat de leveringen hebben plaatsgevonden. De Wederpartij behoort daarbij te onderzoeken of de kwaliteit en/ of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Vermeende schade dient uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na de goederenafgifte schriftelijk door de Wederpartij te worden medegedeeld aan ShirlZ.
11.7 Vermeende schade laattijdige betaling van de factuur onverlet.
11.8 ShirlZ heeft generlei verplichting jegens de Wederpartij tot terugname van verpakkingen. 11.9 Alle door ShirlZ opgegeven levertijden zijn bij benadering gegeven en zijn gebaseerd op de omstandigheden die gelden op het moment van het sluiten van de Overeenkomst en die tevens aan ShirlZ bekend waren. Deze termijnen zijn vrijblijvend en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. ShirlZ zal er echter altijd naar streven om uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de aangezegde levertermijn te leveren. Levert ShirlZ alsnog niet binnen die veertien(14) dagen, zal eerst gekeken worden of er sprake is van een overmachtsituatie. Bovendien is de aangezegde levertijd exclusief de weekenden en erkende feestdagen, tenzij anders overeengekomen.
11.10 ShirlZ heeft ten alle tijden het recht om in gedeelten te leveren.
11.11 Eenmaal gedane Opdrachten waarbij door ShirlZ al aangevangen is met de uitvoering van de Opdracht en dit tevens schriftelijk aan de Wederpartij door ShirlZ is bevestigd, is geen annulering meer mogelijk. ontvangen van het monster afziet van de Opdracht.
11.12 Overschrijding van de levertijd verplicht ShirlZ niet tot enigerlei vergoeding van schade. Bij overschrijding van de levertijd kan de Wederpartij slechts nadat zij ShirlZ schriftelijk heeft gesommeerd tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan, mits er geen sprake is van overmacht die de Overeenkomst slechts opschort. ShirlZ heeft dan het recht, alsnog binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de sommatie de zaken geheel of gedeeltelijk na te leveren.
11.13 De Wederpartij verplicht zich ShirlZ in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten. Hiermee rust op de Wederpartij tevens een afnameverplichting. Indien de Wederpartij de levering van ShirlZ niet aanvaardt, is ShirlZ gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te (doen) slaan en/of na zeven(7) dagen de Overeenkomst als geannuleerd te beschouwen. ShirlZ kan dan integrale nakoming van de Overeenkomst verlangen, dan wel de Overeenkomst schriftelijk ontbinden. In dit geval verbeurt de Wederpartij, uit hoofde van een tekortkoming een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 50% van de Opdrachtwaarde jegens ShirlZ, welke zij in ieder geval uit de aanbetaling kan voldoen. Dit laat het recht van ShirlZ om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet.
11.14 De levering van de zaken vindt plaats op het moment van feitelijke terbeschikkingstelling daarvan aan de Wederpartij, dan wel aan een door de Wederpartij aan te wijzen derde.
11.15 Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij bij Opdracht aan ShirlZ kenbaar heeft gemaakt.
11.16 ShirlZ is uitsluitend gehouden vooraf een monster ter goedkeuring aan de Wederpartij te zenden, indien zulks voor het verstrekken van de Opdracht schriftelijk door de Wederpartij bedongen is. In dat geval verplicht ShirlZ zich uiterlijk acht (8) weken na ontvangst van de Opdracht daartoe, mits er overmacht in het spel is, en zal na ontvangst van de te reproduceren materialen een monster voorleggen aan de Wederpartij, welke goedkeuring van het monster binnen drie (3) werkdagen schriftelijk aan ShirlZ doet toekomen.
11.17 De uiteindelijke levering van de Opdracht kan afwijken van het aan de Wederpartij toegezonden monster.
11.18 Alle kosten van het monster of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen in overeengekomen prijzen. Dit is ook het geval indien de Wederpartij na het ontvangen van het monster afziet van de Opdracht.

12. Garantie
12.1 ShirlZ staat in voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken en voor de kwaliteit van de door haar naar haar beste weten en kunnen verleende diensten en services zoals bij Overeenkomst overeengekomen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.
12.2 Met betrekking tot producten van derden is ShirlZ tot geen verdere garantie gehouden dan de garantie welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Dit heeft o.a betrekking op kleur en stof die kunnen afwijken/niet leverbaar meer zijn.
12.3 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderende gebruik en onderhoud van de geleverde zaken.
12.4 De Wederpartij garandeert voor eigen rekening en risico dat: – aan ShirlZ de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking tijdig wordt verleend; – de bestelde zaken/diensten worden afgenomen; – de afgenomen goederen naar behoren te behandelen, hiermee wordt bedoeld op de meegegeven wasvoorschriften en adviezen vanuit ShirlZ.

13. Herroepingsrecht
13.1 Nadat een Opdracht is geaccepteerd door ShirlZ en er een Overeenkomst tot stand is gekomen komt de Wederpartij geen herroepingsrecht toe.

14. Aansprakelijkheid
14.1 ShirlZ zal de in deze overeenkomst vermelde diensten en leveringen naar haar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens Wederpartij en derden. ShirlZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die Wederpartij of derden mochten lijden als gevolg van een doen of nalaten of (anderszins) functioneren van ShirlZ. Wederpartij vrijwaart ShirlZ tegen aansprakelijkheid jegens derden. In geval dat bovenstaande om welke reden ook buiten werking wordt gesteld, dan wel door de rechter ongeldig wordt verklaard, zal de aansprakelijkheid >
(van directe schade) van ShirlZ nimmer meer bedragen dan de helft van het door ShirlZ in rekening gebrachte en door Wederpartij betaalde opdrachtwaarde, doch niet meer dan € 7.500,00,tenzij van de zijde van ShirlZ sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
14.2 ShirlZ is nimmer aansprakelijk ter zake van de door Wederpartij aan ShirlZ in verband met de Overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. De Wederpartij verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.
14.3 Indien ShirlZ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.
14.4 ShirlZ is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van producten en/of diensten die geleverd worden aan de Wederpartij door de bij ShirlZ aangesloten leveranciers.
14.5 Onverminderd het bovenstaande is ShirlZ niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de Wederpartij (bijvoorbeeld reinigen, wassen, stomen, stijven, strijken en/ of equivalente behandeling van producten in afwijking van de instructie(s)).
14.6 Verdere aanspraken van de Wederpartij, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten.
14.7 De Wederpartij is gehouden om ShirlZ te vrijwaren tegen alle aanspraken tot schadevergoeding van derden.
14.8 ShirlZ is nimmer aansprakelijk voor indirecte (gevolg)schade, daaronder begrepen: Gevolgschade van niet naleven van de reinigings- en onderhoudsinstructies, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade, schade aan derden en alle schade die niet als directe schade in deze Algemene Leveringsvoorwaarden worden aangeduid.
14.9 Onder directe schade wordt onder andere verstaan: a) de redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt nimmer vergoed indien die andere partij de Overeenkomst heeft ontbonden; b) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Leveringsvoorwaarden; c) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
14.10 Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de Overeenkomst, zal de andere partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
14.11 ShirlZ is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de Wederpartij bij ShirlZ worden opgeslagen. Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de Wederpartij.
14.12 ShirlZ is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derden die op verzoek en/of met toestemming van de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld dan wel voor schade die wordt veroorzaakt door materialen die op verzoek en met toestemming van de Wederpartij door derden worden geleverd. De Wederpartij is verplicht genoemde derden voldoende in de gelegenheid te stellen hun (herstel)- werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. 14.13 Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van een termijn van één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag dat de aansprakelijkheid van ShirlZ is ontstaan, doch niet later dan één (1) jaar na opdrachtbevestiging van ShirlZ aan de Wederpartij.

15. Overmacht
15.1 ShirlZ is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Heeft ShirlZ in geval van overmacht waardoor nakoming van de Overeenkomst onmogelijk, onredelijk bezwarend is en niet of redelijkerwijs niet van ShirlZ kan worden gevergd, het recht, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten, hetzij de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoedingen gehouden te zijn jegens de Wederpartij of derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij tot een andere passende oplossing in samenspraak met de Wederpartij te komen, zulks ter keuze van ShirlZ. Bij ontbinding van de Overeenkomst wegens overmacht is ShirlZ gerechtigd de Wederpartij pro rato te factureren voor de prestaties welke door haar voor het intreden van overmacht reeds werden geleverd.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan: elk buiten invloed van ShirlZ liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van verplichtingen van ShirlZ uit een Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen. Van iedere omstandigheid waarop ShirlZ geen redelijke controle kan uitoefenen is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake in geval van: het niet meer voorradig zijn van stoffen of dessins, weersomstandigheden, natuurrampen, overstroming, bedrijfsbezetting, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door leveranciers van ShirlZ, transportproblemen, stakingen, overheidsoptreden/maatregelen die ShirlZ verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen, brand, in- en uitvoer belemmeringen, onvoorziene defecten aan machines, rellen, oproer, (burger)oorlog, andere verstoringen van publieke orde, storingen in het verkeer, het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten door ShirlZ worden ontvangen, bovenmatig ziekteverzuim, ongebruikelijke stagnatie van productie of vervoer, andere onvoorziene omstandigheden welke van invloed zijn op de bedrijfsvoering van ShirlZ en/of haar leveranciers en de omstandigheid dat ShirlZ een prestatie (waaronder een prestatie van Wederpartij) die van belang is in verband met de door ShirlZ af te leveren prestatie, niet/niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
15.3 Indien een overmachtsomstandigheid optreed is ShirlZ gehouden de Wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
15.4 Indien de overmachtsituatie langer dan zes (6) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. ShirlZ is na ontbinding gerechtigd de Wederpartij pro rato te factureren voor de prestaties welke door ShirlZ voor het intreden van overmacht reeds werden geleverd. Partijen zijn dan niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

16. Klachtenregeling
16.1 De Wederpartij is verplicht de door ShirlZ geleverde zaken onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten dienen binnen zeven (7) dagen na aflevering schriftelijk of via de e-mail bij ShirlZ te zijn ingediend. Na het verstrijken van genoemde termijn komt het recht van de Wederpartij om zich op non- conformiteit te beroepen van rechtswege te vervallen. 16.2 Klachten over de uitvoering van Overeenkomst, het product, dienst of service van ShirlZ dienen volledig en duidelijk omschreven te worden.
16.3 Bij ShirlZ ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien(14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ShirlZ binnen een termijn van veertien(14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
16.4 Geaccepteerde retourzendingen worden ter keuze van ShirlZ ofwel gecrediteerd tot een door ShirlZ in redelijkheid vast te stellen bedrag, waarbij de Overeenkomst als ontbonden zal worden beschouwd, ofwel vervangen door gelijke zaken, zonder dat ShirlZ gehouden zal zijn tot vergoeding van de kosten, schaden, gederfde winst of interesten, door Wederpartij en/of derden gemaakt of geleden.
16.5 Reparaties waartoe ShirlZ niet verplicht is, worden uitsluitend verricht voor rekening van de Wederpartij, nadat deze zich schriftelijk met de reparatiekosten heeft akkoord verklaard. De verzendkosten van de ter reparatie aangeboden zaken komen voor rekening van de Wederpartij.

17. Intellectuele eigendom
17.1 Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merknaam en beeldmerk, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd het eigendom van ShirlZ of eigendom van de leverancier(s) van ShirlZ. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden dit intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins aan te passen. Pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van ShirlZ is het de Wederpartij toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de Wederpartij het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn klanten te verbinden.
17.2 ShirlZ behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

18. Internationale Overeenkomsten
18.1 Op internationale leveringsovereenkomsten is het Weens Koopverdrag niet van toepassing.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter bij geschillen
19.1 Op alle Overeenkomsten die gesloten zijn onder deze Algemene Leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
19.2 De in deze overeenkomst omschreven rechten en verplichtingen zijn niet overdraagbaar, voor zover niet anders is bepaald in deze overeenkomst.
19.3 Wijzigingen van en/ of aanvullingen op deze overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk en wederzijds overeengekomen.
19.4 Indien een bepaling uit deze overeenkomst naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing is of in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. In een dergelijk geval zullen partijen in goed onderling overleg die bepaling vervangen voor een geldige bepaling met inachtneming van de bedoeling van Partijen ten tijde van het aangaan van deze Overeenkomst.
19.5 Alle (toekomstige) geschillen tussen Wederpartij en ShirlZ zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

20. Inwerkingtreding en wijziging van de Algemene Leveringsvoorwaarden
20.1 ShirlZ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen. De datum van de inwerkingtreding van deze wijziging zal door ShirlZ tijdig aan Wederpartij schriftelijk worden medegedeeld.
20.2 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden treden in werking op 1 juli 2020; hiermee vervalt de voorgaande versie.
20.3 Uitdrukkelijk wordt vermeld dat er geen algemene (inkoop) voorwaarden van Wederpartij op deze Overeenkomst van toepassing zijn.

Informatie aanvragen

U bent op zoek naar advies over bedrijfskleding, bedrukken of borduren. U vult de gegevens in en geeft een korte omschrijving van uw aanvraag. Wij nemen contact met u op!

Offerte aanvragen

U kiest welke kleding, kleuren en aantallen u ongeveer wilt bestellen. U kunt aangeven of het bedrukt of geborduurd moet worden. Passend bij de bedrijfsidentiteit. Wij helpen u graag verder!

Aanvraagformulier

Schrijf u in voor onze crewletter

Afspraak maken!

Afspraak maken

winkelen op afspraak?

de koffie staat klaar!

TWIJFELT U OVER DE MAAT? EN WITL U TOCH LIEVER PASSEN IN ONZE SHOWROOM? DAT KAN!

We nemen contact met u op!

Quickscan afspraak